เซ็นทรัล มหาชัย
บำบัดน้ำใน Cooling Tower แทนการใช้สารเคมี

ระบบโอโซน น้ำใส ไม่มีตะไคร่ระบบโอโซน ประหยัด การ Blowdown น้ำทิ้ง

ค่าเฉลี่ย ปริมาณน้ำ Blowdown และ Conductivity เปรียบเทียบการบำบัดด้วย ระบบเคมี + Ball Cleaning กับ ใช้ Ozone อย่างเดียว


ตำแหน่งติดตั้ง ระบบโอโซน

Cooling tower Capacity 2,500 RT
Condenser Water Flow rate 6,000 GPM
เดินระบบโอโซน วันที่ 7/1/2020


Reuse Water นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่

ตัวอย่างน้ำ UF เทียบน้ำ Ozoneน้ำเติม Cooling ใส่คลอรีน
เปรียบเทียบ ใส่ Ozone ยกเลิกคลอรีน ค่า Conductivity ลดลงผลวิเคราะห์ จาก LABนอก (ALS) Ozone ทำให้ค่า COD ลดลงเปรียบเทียบน้ำผ่านUF+สารเคมี คุณภาพน้ำไม่คงที่เปรียบเทียบน้ำผ่านโอโซน คุณภาพน้ำคงที่ตำแหน่งติดตั้ง ระบบโอโซน

Reuse Water Capacity
Flow rate = 20 m3/hr
เดินระบบโอโซน วันที่ 24/2/2020


ติดตั้งเครื่องโอโซนบำบัดกลิ่นห้องขยะ

CentralPlaza Mahachai 24 มกราคม 2020

บริเวณหน้าห้องขยะ และ ลานจอดรถลูกค้า ก่อนเติมโอโซน มีกลิ่นเหม็นขยะ เหม็นเปรี้ยว
เปิดโอโซนแล้ว หน้าห้องขยะ กลิ่นดีขึ้นอย่างมาก กลิ่นเหม็นลดลงมาก และ ลานจอดรถ ไม่มีกลิ่นเหม็น