วังถลางเจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

วังถลางฯ เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล” ศูนย์รวมอัญมณี เครื่องประดับของไทยที่ภูเก็ต มีพื้นที่ 2,680 ตารางวา มีความสามารถในการรองรับลูกค้าได้มากกว่า 1,000 คนต่อวัน จึงมีความต้องการใช้น้ำในการให้บริการแก่ลูกค้าในปริมาณสูง แต่สภาพน้ำบาดาลของพื้นที่นั้น มีปัญหา ค่า Fe หรือ แร่เหล็กสูง ทำให้น้ำมีสีน่ารังเกียจ และ ใช้งานได้ไม่ดี ได้มีความพยายามหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว และ ได้ทดลองด้วยวิธีแบบเดิม ๆ คือการกรอง แม้จะใช้การกรองที่แพงที่สุด แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หมด

ในที่สุดได้ พบว่า โอโซน จาก บริษัท SYNERGY LIFE คือคำตอบที่ตรงประเด็นที่สุด กล่าวคือ สามารถทำให้ Fe ในน้ำลดลงได้จริง สีน้ำใส ด้วยกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ลูกค้า มีความพอใจการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวพันกับธุรกิจอัญมณีและสินค้าของที่ระลึกของจังหวัดภูเก็ต

บริษัท SYNERGY LIFE ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างความเจริญให้กับสังคม

ก๊าซโอโซน เป็นก๊าซที่ทำให้เกิดกระบวนการโอโซนออกซิเดชัน ซึ่งโอโซนเป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง ทำให้สามารถออกซิไดซ์เหล็กไออนจาก Fe2+ เป็น Fe3+ และทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปจากสารละลายน้ำให้อยู่ในรูปของแข็งดังสมการ (1) และการทำปฏิกิริยาที่ทำให้ Fe จากที่ละลายน้ำเปลี่ยนเป็นของแข็งได้นั้น จะทำให้สามารถแยก Fe(OH)3 ออกจากน้ำบาดาลได้ง่ายขึ้น


สมการ (1)

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการใช้โอโซน